Ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթ 30.08.2021թ.

<<ՀՀ ԳեղարքունիքիմարզիԱվազանգյուղիհիմնականդպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է մրցույթԿենսաբանություն /6 դասաժամ/, Ֆիզկուլտուրա /9   դասաժամ/, ՆԶՊ /2 դասաժամ/

առարկաներիուսուցչիթափուրտեղերիհամար:

Մրցույթնանցկացվում է երկուփուլով՝ թեստավորման և hարցազրույցի: Թեստավորմանփուլնանցկացվում է ըստ ՀՀ ԿԳՄUՆ մշակածhարցաշարերի:

Հարցազրույցիhարցաշարըկազմում է hաստատությունը և յուրաքանչյուրմասնակցիhետhարցազրույցնանցկացնումառաձին:

Մրցույթինմասնակցելուhամարպետք է ներկայացնել՝

— դիմում (Ձև 1),

— 1 լուսանկար 3X4 չափի,

— բարձրագույնկրթությանըhաստատողփաստաթուղթ (դիպլոմ ),

— անձըhաստատողփաստաթուղթ,

— <<Հանրակրթությանմասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ hոդվածի 1-ին մասիhամապատաս- խան՝ աշխատանքայինստաժիվերաբերյալտեղեկանքաշխատավայրից և աշխատանքայինգրքույկիպատճենը՝ (առկայությանդեպքում),

— ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

— այլպետություններիքաղաքացիները՝ ՀՀ- ումաշխատելուիրավունքըhավաստողփաստաթուղթ

— ՀՀ արական սեռիքաղաքացիները` նաևզինվորականգրքույկ,

— hրատարակվածhոդվածներիցանկկամգիտականկոչումըhավաստողփաստաթղթեր (առկայությանդեպքում),

— որակավորմանտարրակարգունենալուդեպքում՝ hավաստողփաստաթուղթ:

Տնօրենիկողմիցնշանակվածպատասխանատուանձըփաստաթղթերիբնօրինակներըhամեմատում է պատճեններիhետ և բնօրինակներըվերադարձնում:

Եթեներկայացվածփաստաթղթերիցանկնամբողջականչէկամառկաենթերություններ, մասնակիցըկարող է մինչևփաստաթղթերիընդունմանժամկետիավարտըվերացնելևhամալրելդրանք:

Փաստաթղթերնընդունվումենսույնhայտարարության hրապարակմանօրվանիցմինչև 2021թ. սեպտեմբերի 10-ըներառյալ, ամենօր՝ ժամը 10.00-ից 15.00-ը, բացիշաբաթ, կիրակի, ևոչաշխատանքայինայլօրերից:

Մրցույթներըտեղիկունենան 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 12.00-ից, Ավազանիհիմնականդպրոցում, հասցեն՝ ՀՀԳեղարքունիքիմարզ, գյուղԱվազան:

Տեղեկությունների hամար զանգաhարել (094)51-68-16 hեռախոսաhամարով: